สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
Buengkan Provincial education office
Untitled Document
ชื่อสกุล :นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน)
เบอร์โทร :0813806238
e-mail :


ชื่อสกุล :นางมะณี กงระหัด
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ(ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางนรมน ไกรสกุล
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวประไพพร บุญโท
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสายใหม นันทศรี
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายนิรันดร์ อันทะศรี
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์
ตำแหน่ง :ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายธนานนท์ ชาญสูงเนิน
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน)
เบอร์โทร :0922627758
e-mail :tananonfeit02@hotmail.co.th


ชื่อสกุล :นายละมุล ศรีภูดิน
ตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายธีระพันธ์ ใบธรรม
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวลัดดาพร โทเล
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายเกียรติศักดิ์ พารีรักษ์
ตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายขจรศักดิ์ แพงจันทร์
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน/ศูนย์เสมารักษ์)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายชัชชัย จันพวง
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวสุภาวดี วงศ์เจริญ
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวจิราภรณ์ ผลจันทร์
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวปรารถนา สุนา
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายณัฐศาสตร์ สังครินทร์
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถ (เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายนาวี การินทร์
ตำแหน่ง :พนักงานขับรถ (เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสุภารักษ์ พรมโสภา
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางวินัย ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายอัษฎายุทธ ละม้ายศรี
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล))
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางจิราพร เจริญธนรุ่ง
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล))
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาววรรณวิสา ดวงภักดี
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายสมหมาย แก้วกันหา
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายบุญเกษม วงศ์ชาล
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางทิพยวรรณ ประยูรสิทธิ
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายกิตติพงษ์ การจนาภิพัฒน์
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางสาวกานต์สินี หูมดา
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล)
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายสัจสิฏฐ์ ถินทะสิทธิ์
ตำแหน่ง :นิติกรชำนาญการพิเศษ (กลุ่มนิเทศก์ติดตามประเมินผล)
เบอร์โทร :
e-mail :

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :   โทรสาร : 042491839

 

ไอพีคุณ
: 35.153.39.7
วันที่เริ่มนับ
: 13/03/2563
วันที่ปัจจุบัน
: 24/11/2563
ผู้ชมออนไลน์
: 2
จำนวนผู้เข้า
: 379761