Untitled Document
ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
  ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์
  ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
 
  09-7314-4193
 

รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
  นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์
  รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
 
  08-8594-8614
 

กลุ่มอำนวยการ
  นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
  08-1380-6238
 

  นางสาวสุภาวดี วงศ์เจริญ
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 
  08-9049-1466
 

  นางพิมพ์นิภา พิมพ์เสน
  เจ้าหน้าที่พัสดุ
 
 
 

  นางสาวจิราภรณ์ ผลจันทร์
  นักจัดการงานทั่วไป
 
  08-4820-9154
 

  นายณัฐศาสตร์ สังครินทร์
  พนักงานขับรถ
 
  08-3146-8654
 

  นายนาวี การินทร์
  พนักงานขับรถ
 
  08-9996-8136
 

  นางสาวปรารถนา สุนา
  เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
 
  09-5505-3503
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล
  นางมะณี กงระหัด
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
  09-5169-7556
 

  นางสุภารักษ์ พรมโสภา
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
  09-5169-3058
 

  นายอัษฎายุทธ ละม้ายศรี
  นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ
 
  08-9712-4831
 

  นางจิราพร เจริญธนรุ่ง
  นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ
 
  08-1417-9448
 

  นายสัจสิฏฐ์ ถินทะสิทธิ์
  นิติกรชำนาญการพิเศษ
 
  08-5344-2080
 

  นางสาววรรณวิสา ดวงภักดี
  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
 
  09-4493-1563
 

  นางวินัย ศรีสวัสดิ์
  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
 
  09-5251-7299
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
  นางนรมน ไกรสกุล
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
  09-1060-9091
 

  นายบุญเกษม วงศ์ชาลี
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
  09-0840-4171
 

  นางทิพวรรณ ประยูรสิทธิ
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
  08-5751-0026
 

  นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
  08-6222-7302
 

  นางสาวกานต์สินี หูมดา
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
  09-4193-7646
 

  นายกิตติพงษ์ กาญจนาภิพัฒน์
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
  06-5073-0708
 

กลุ่มนโยบายและแผน
  นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
  08-1380-6238
 

  นายธีระพันธ์ ใบธรรม
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
  08-4755-8801
 

  นายธนานนท์ ชาญสูงเนิน
  นักจัดการงานทั่วไป
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  09-2262-7758
 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
  นางสาวประไพพร บุญโท
  นักวิชากรศึกษาชำนาญการ
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
  06-1694-8899
 

  นายชัชชัย จันพวง
  นักจัดการงานทั่วไป
 
  08-7432-9849
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
  นายนิรันดร์ อันทะศรี
  นักวิชาการศึกษา
  ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
  08-9575-3139
 

  นายขจรศักดิ์ แพงจันทร์
  นักจัดการงานทั่วไป
 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  นางสาวกานต์สินี หูมดา
  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  09-4193-7646
 

  นางสาวนรินรัตน์ ไชยบุตร
  นักจัดการงานทั่วไป
 
  08-89907-7717
 

  นางสาวกฤติยา ไชยเพชร
  นักจัดการงานทั่วไป
 
 
 

ตรวจสอบภายใน
  นายละมุล ศรีภูดิน
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
  06-3025-6471
 

  นายเกียรติศักดิ์ พารีรักษ์
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 
  08-4434-1955